Stavíte dům? Informace o geologii, podzemní vodě a radonu jsou podkladem pro dobré bydlení...

Archiv novinek » Stavíte dům? Informace o geologii, podzemní vodě a radonu jsou podkladem pro dobré bydlení...

Z hlediska zakládání staveb i případných rekonstrukcí je prvním krokem, který zajistí hladký průběh stavby a i prvotní zhodnocení vhodnosti pozemku pro danou stavbu geotechnický (nebo inženýrsko-geologický) průzkum. Ten zahrnuje zjištění únosnosti geologického podloží stavby a stanoví vhodný způsob založení a jeho rozsah.

Dále je nutné pro stavbu zajistit zdroj pitné nebo užitkové vody, případně zjistit, zda je v dané oblasti vůbec dostupný. To zajišťuje hydrogeologický průzkum zdrojů (pitné) vody (průzkumný vrt). V minulosti převažovaly kopané studny, ale dnes převažují mnohem výhodnější vrtané studny. Pro využití vody jako pitné je nutné provést po zhotovení studny mikrobiologický a chemický rozbor, který může odhalit případné problémy.

Následně je třeba zajistit odvod a likvidaci odpadních vod z objektu a také srážkových (splachových) vod z jeho střech a zpevněných ploch okolo. V tomto případě je nutné - pokud není možnost tyto vody svádět do kanalizace, recipientu (zde je nutné povolení správce povodí a další věci) nebo jímky, hydrogeologické vyjádření ke vsakování srážkových vod a pro odpadní vody hydrogeologické vyjádření ke vsakování odpadních vod. Pokud je možné jejich bezeškodné vsakování, je kombinace domácí čističky odpadních vod (ČOV) a vsakovacího prvku z dlouhodobého hlediska dokonce výrazně levnější než opakované vyvážení jímky (septiku). Srážkové vody je nutné ze zákona vsakovat separátním vsakovacím zařízením. Návrhy a dimenzování vsakovacích prvků jsou součástí vyjádření a podkladem pro práci projektanta stavby.

Dále je nutné provést stanovení radonového indexu v místě stavby, protože protiradonová izolace se řeší zároveň s hydroizolací domu a je třeba vědět, jak ji nadimenzovat tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání stavby bez zdravotních rizik.

Ideální je provést potřebné průzkumy současně, protože to ušetří čas i peníze. Například jednorázovou dopravou, použitím průzkumných sond pro vsakovací zkoušky apod. V případě, že máte zájem o některé z výše uvedených služeb neváhejte nás kontaktovat...

Facebook