On-line učební texty z mineralogie, ložiskové geologie a geologického vývoje přírody

Rok 2020 se výrazným způsobem zapsal do historie našeho školství. Boj s epidemií COVID-19 si vynutil omezení kontaktní výuky na školách všech stupňů a zaměření. Na pomoc studentům geologie firma URGA, s.r.o na svoje www stránky postupně umístila čtyři on-line učební texty, zpracované doc. RNDr. Jiřím Zimákem, CSc.:

Mineralogický systém – hlavní zástupci“ (leden 2021)

Základy gemologie (drahé kameny)“ (leden 2021)

Ložiska nerostných surovin“ (březen 2021)

Geologický vývoj přírody pro učitele přírodopisu na ZŠ“ (říjen 2021)

Nejen studentům, ale i nám všem přejeme pokud možno rychlý konec „doby covidové“ a návrat do normálního stavu.

Facebook