Ložisková, sanační a environmentální geologie

Geologická laboratoř » Ložisková, sanační a environmentální geologie

Studie využití nerostných surovin a stavebních materiálů, vypracování studií upravitelnosti různých typů minerálních komodit (lithium, chróm, železo, polymetalické rudy, baryt, bentonit, křemen, sklářský písek, bauxit, síran sodný, sádrovec, průmyslové horniny a minerály, stavební suroviny a další).

Sanační a environmentální geologie, druhotné využití zbytků po těžbě, minimalizace vlivů těžby na životní prostředí.

Používáme XRF analyzátor Delta, přístroj pro rychlou kvalitativní i kvantitativní detekci a vyhodnocení prvků od hořčíku (Mg) až po uran (U). Přístroj je přenosný a použitelný jak v laboratoři, tak i v poloprovozu a v terénu. Pro kvalitativní analýzu používáme standardizované sady s minerálních směsí s křemennou nebo karbonátovou matricí, které odpovídají vzorkům přírodního materiálu. Naše speciálně vyvinuté standardy obsahují Fe, Co, Ni, As, Pb, Cu, Zn, Cd, Ag, Au, Pt, Hg a mnohé další prvky.
Mezi nejběžnější aplikace patří geologický průzkum a geochemické mapování, detekce environmentální kontaminace těžkými kovy, laboratorní a poloprovozní analýza produktů úpravnických procesů, určování minerálů, kovů a slitin, například ve šperkařství a numismatice.
Přístroj zobrazuje analyzované hodnoty přímo na displeji a zároveň ukládá celé měřené energetické spektrum do paměti přístroje. Tato data je možné nahrát do PC a zobrazit jako grafické spektrum. To je možné dále analyzovat. Přístroj pracuje ve třech režimech - v "soil" režimu s vysokou citlivostí při nízkém obsahu prvků, v "mining" režimu pro obsahy běžné v hornictví a v "alloy" režimu pro slitiny kovů.

Facebook