Služby

Geologický a geotechnický (inženýrsko-geologický) průzkum - posouzení vlastností půdního podloží a hornin, stavu spodních vod a výsledného vlivu na zamýšlené využití pozemku a plánovanou výstavbu. Vypracování geotechnických posouzení základových poměrů staveb a geologické mapování.

Vrtné práce - průzkumné vrty se získáním neporušeného vzorku (rotační vrtání, plná jádrovnice), mělké sondování (vibrační vrtání, okénková jádrovnice). Vrty s porušeným vzorkem (šnekové vrtání, vrtání ponorným kladivem). Kompaktní vrtná technogie pro sondování a vrtání uvnitř staveb.

 


Hydrogeologický průzkum - průzkumné práce a zpracování hydrogeologických posouzení, příprava dokumentace pro vodoprávní řízení, vsakování srážkových a odpadních vod, vyhledávání a ochrana vodních zdrojů, analýzy podzemních i povrchových vod, monitoring a mapování. Projekční činnost v oboru vodního hospodářství (vč. projekce studní) a krajinného inženýrství. Stanovení zákl. parametrů vod (T, pH, obsah rozpuštěných látek, vodivost, obsah CO2 - Haertlův přístroj) v terénu.

Vrtné práce - průzkumné hydrogeologické vrty, vrtané studny (jádrové a šnekové vrtání, vrtání výplachem a ponorným kladivem). Mělké vrty do 6 m (minimální prostupnost neomezena), hlubší do 10 m (minimální prostupnost 1,5 m). Prostupnost u vrtů nad cca 10 m dle použité mechanizace pro daný účel.Environmentální geologie - zhodnocení geologických aspektů ochrany přírodního prostředí a jeho změny v důsledku hospodářské činnosti (těžba, skládky, antropogenní sedimenty).

Radonový průzkum - průzkumné práce a měření radonu ve vzorcích půdního vzduchu a plynopropustnosti podloží ke stanovení radonového indexu pro novostavby. Následný výpočet dimenzování a vhodného materiálu protiradonové izolace stavby.Technologie pro přepracování říčních a přehradních sedimentů, kalů a průmyslových odpadů - projektování technologií na odstraňování kontaminantů ze zemin, opětovného využití znečištěných sedimentů ze dna přehrad, řek, využití průmyslových velkoobjemových odpadů a kalů jako druhotných materiálů.

Studie využití nerostných surovin a stavebních materiálů - Vypracování studií upravitelnosti různých typů minerálních komodit (lithium, chróm, železo, polymetalické rudy, baryt, bentonit, křemen, sklářský písek, bauxit, síran sodný, sádrovec, průmyslové horniny a minerály, stavební suroviny a další).

 


Optická laboratoř, výbrusy a nábrusy - zhotovení nábrusů, leštěných výbrusů nebo oboustranně leštěných výbrusů do podoby mikroskopických preparátů pro pozorování pod mikroskopem podle požadavků zákazníka, s kvalitou povrchu vyhovují např. účelům klasické mikroskopie v procházejícím nebo odraženém světle, katodo-luminiscenční mikroskopie, elektronové mikrosondy, fluidních inkluzí aj.

Vyhodnocení nerostných surovin - fyzikální, chemická a mineralogická analýza hornin, minerálů, produktů a meziproduktů jejich úpravy, vedlejších produktů, provádění testů obohacení a úpravy včetně testů žáruvzdorných materiálů. Provádění rentgen-fluorescenční (XRF) spektrální analýzy v terénu i laboratoři, různé typů pilotních, poloprovozních a průmyslových technologických jednotek pro komplexní využití ložisek nerostných surovin.

 

Ke stažení: Nabídka hydrogeologických a geologických prací_2014

Facebook