Geologická laboratoř

Naše geologická laboratoř nabízí služby v oblastech geologie, ložiskové geologie, úpravnictví a technologických služeb.

Rozbory vzorků zemin pro stanovení jejich zrnitostní křivky, indexových vlastností, propustnosti na základě zrnitosti, namrzavosti, vhodnosti do násypu a aktivní zóny a srovnávací zkoušky zhutnitelnosti (objemové hmotnosti a vlhkosti) – Proctor Standard.

Výrobu výbrusů a nábrusů ze vzorků hornin, fosilního materiálu a dalších zpevněných i nezpevněných materiálů, včetně jejich petrografického a mineralogického rozboru.

Rozbory vzorků vody, především pro stanovení agresivity prostředí na betonové a ocelové konstrukce.

Ke stažení: Nabídka služeb geologické laboratoře 2014

Facebook