Vodní zdroje - kopané a vrtané studny

Archiv novinek » Vodní zdroje - kopané a vrtané studny

 
Podle zákona o vodách jsou studny vodní díla. Proto jsou podle stavebního zákona stavbou, kterou nelze provádět svépomoci a k jejímuž povolení je příslušný jedině vodoprávní úřad, který o ní smí rozhodnout teprve na základě platného územního rozhodnutí, vydaného obecným stavebním úřadem.

Podle ČSN 75 5115 – studny individuálního zásobování vodou se rozlišují podle provedení na studny šachtové (klasické studny o světlosti zpravidla 1m a více) a studny trubní (vrty) a podle účelu na studny veřejné, neveřejné a požární.
 
Pro provedení studní jakýmkoliv postupem je nutné vyjádření hydrogeologa, který provede hydrogeologický průzkum, zdokumentuje průběh vrtných prací a zhodnotí zdroj podzemní vody tak, aby byl odběr dimenzován v souladu s přírodními podmínkami a minimalizovalo se tak riziko následných problémů s vodním zdrojem.

Báňské předpisy rozlišují čtyři druhy studní prováděných v předem zjištěných geologických poměrech a průzkumná díla.
Celkem tedy rozdělujeme pět druhů studní.

A to studny:
 
1. Stavba studny hloubené v podzemí, jako stavební zemní práce - šachtice do hloubky 3 m
 
2. Stavba studny vrtané strojně, jako stavební zemní práce - vrt s délkou do 30 m

Pozn: Stavby studní hloubených v podzemí do hloubky nanejvýš 3 m, anebo vrtaných malým průměrem do délky nanejvýš 30 m je oprávněn projektovat autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a pod jeho vedením je může podle schváleného projektu realizovat firma s předmětem činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby.
 
3. Stavba studny vrtané jako stavební zemní práce - vrt s délkou nad 30 m

Tyto studny jsou oprávněni projektovat a práci na nich řídit pracovníci, kteří mají k takové činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vedené obvodním báňským úřadem a kteří se každé tři roky podrobují periodickému přezkoušení z báňských předpisů. Provádění těchto studní není živností, a proto je smí realizovat jen ta firma, která má k příslušné práci oprávnění vydané obvodním báňským úřadem. Provádějí se podle projektu rozděleného na geologickou a technickou část.
 
4. Stavba studny hloubené v podzemí - šachtice či jáma do hloubky nad 3m.

Za stavbu studny hloubené v podzemí se považují i velkoprůměrové vrty a protlaky, pokud mají charakter podzemního díla, ve kterém se mohou zdržovat osoby.

Stavby studní hloubených v pozemí a hlubších než 3 m, anebo vrtaných velkým průměrem, takže mají charakter podzemního díla ve kterém se mohou zdržovat osoby, jsou oprávnění projektovat a práci na nich řídit jedině pracovníci, kteří mají k takové činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vydané obvodním báňským úřadem a kteří se každé tři roky podrobují periodickému přezkoušení z báňských předpisů. Provádění těchto studní není živností, a proto je smí realizovat jen firma, která má k příslušné práci oprávnění vydané obvodním báňským úřadem. Je dovoleno je hloubit jen tehdy, je-li k nim zpracována a doplňována geologická dokumentace, která zajišťuje dostatečné informace o geologickým poměrech, ve kterých má být dílo vedeno. Pokud zjištěné geologické podmínky neodpovídají jejímu předpokladu, musí být hloubení zastaveno a musí se provést dostatečný geologický průzkum.
 
5. Hydrogeologické průzkumné dílo - vrt i šachtice jakékoliv hloubky

Průzkumná díla jsou oprávněny projektovat, provádět a vyhodnocovat jedině firmy u kterých tuto činnost řídí odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie s osvědčením odborné způsobilosti vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR. Přílohou jejich projektu je projekt technických prací vypracovaný jejich provozovatelem.
Facebook